Archiv Únor, 2019

Učivo pro nepřítomné žáky

 Ve čtvrtek a v pátek  mnozí žáci reprezentují naši školu ve fotbal. a hokej. turnaji , je nás tedy ve třídě méně a přeposílám chybějícím žákům i těm, co jsou nemocní, co by si mohli sami dokončit. 
 V Čj  jsem začali psaní vlastních jmen PS str. 30, dále str. 24, 19, 17-  kdo nemá.  
 V MA jsme hodně poskočili: Máme str.  13, 15, 16/ cv 3,  str. 17, 18 / cv 2, 3, 4, str 19/ cv 3 a 4, str. 22/ cv 2, 3, 4, str. 23/ cv 2, 4,   tam musíme přidat na tempu. 
 Postupně si děti doplňují, čemu rozumí. Procvičujeme násobilku 6. 
Procvičovali jsme násobilku v počítačové učebně. www.rysava.websnadno.cz – ČJ 2 – slovní druhy, vlastní jména a pod. 
Dokončujeme písanku č. 2, naučili jsme se psací x X. 
 Připomínám: Žáci, kteří neplavou, musí mít pantofle s sebou na bazén. 
Všechny děti ještě nemají v šatně cvičební úbor na ven – tepláky a mikinu. 4 hod. ve čt. podle počasí již       chodíme na hřiště. 

Učební plán 25. 2. – 1. 3.

Český jazyk 

Opakování probraného učiva : spodoba souhlásek na konci a uprostřed slov

Slovní druhy – podstatná jména (1) , slovesa (5) ,  patří také slova být – je,byl, jsou,  mít – mám , máme, 

předložky (7)- určit je ve větě.   Spojky – a i ani , nebo, ale, když..   Prac. sešit str.  16 – 22   a 23 – 26 

Psaní vlastních jmen  (jména, města, řeky, hory, státy… )  psaní adresy 

Popis osoby 

Každý pátek – dílna čtení – děti si nosí rozečtenou knihu  ( připomínám –  ne encyklopedie, ani čtení o hokeji) 

          Matematika 

Procvičování násobilky, slovní úlohy s využitím násobilky, pamětně násobkové řady, dělení 2, 3, 4 , 5 a 10

Prac. sešit str. 12 – 16, 17.   měříme, vážíme – jednotky míry, hmotnosti,objemu, času,  slovní úlohy  

dělení na části – polovina ( dělíme dvěma), třetina, čtvrtina, pětina – praktická cvičení

           Prvouka 

 Jaro- znaky jara, příroda se  mění, zvířata a rostliny na jaře 

 Vyjmenovat měsíce, zařadit do ročních dob, charakteristika, znalost hodin, celá, půl čtvrt, tři čtvrtě, jednotky času , digitální čas 

 učebnice str. 40 – 45

Akce v březnu

ŽK rodič podepisuje pravidelně  1x  týdně. Mnohé děti stále nemají všechny pomůcky. PROSÍM, DOPLŇTE. 

27. 2. se ruší divadlo – v divadle Korunní byla havárie, zaplavily se kulisy. Nový termín zvěřejním. 

  4. 3.     návštěva dětí z MŠ – předškoláci   3. hod

ÚT       12.3. SuperStar školní pěvecká soutěž, od 14 hod, pro zájemce 

             od 17 hod Rodičovská kavárna  ve sborovně

15. 3.  návštěva dětí z MŠ – předškoláci 3. hod

ST  20.3.  Den otevřených dveří, ale naše třída jde dopoledne do Toulcova dvora na program  Co dokáže voda 80 Kč ze ŠOP

                   od 16 hod Jarmark, od  17 hod třídní schůzky

21. 3.   Masopustní veselí  ve třídě – děti mohou přijít v jednoduché  masce  – námětově vhodné, veselé písně, básničky

25. 3.     preventivní program 1. hod  “Vztahy k ostatním”   ( zdarma) 

 

 

Před prázdninami

Prosím rodiče, podívejte se, jestli doma nemáte školní knihu Zmizelá škola. Stále nám jedna chybí. Děti mohly omylem přinést domů. 

Připomínám: Ve  čtvrtek  14. 2.  si děti odnesou cvičební úbor, ručník a v pátek si vyklidí šatní skříňku. 

Opětovně k plavání:  Ty děti, které neplavou, si také nosí pantofle k bazénu. Chodíme po studené chodbě, bezpečnost,hygiena. Pro děvčata s dlouhými vlasy je lépe, když mají v úterý vlasy zapletené a nosí plav. čepici.

   

Pokud děti dopíší sešit, rodiče opatří další.  Ten  správný. Do ČJ máme širší linky a do MA užší. Pravítko, nůžky, nepropisovací centropeny, lepidlo potřebujeme denně! Bez pomůcek se dětem špatně pracuje.  Na 2. pololetí přinesou děti do VV a PČ 10 čtvrtek A4. Děkuji. 

Přeji všem krásné prázdniny! 

Zážitky z knihovny:

  

Násobení a dělení

Návodné pomůcky pro učení násobilky. Stále procvičujeme násobkové řady vzestupně i sestupně. Fixujeme spoje. Ukazujeme si  na prstech kolikrát už jsme dané číslo číslo řekli. Je to názorná pomůcka. Další možnosti ( děti vědí jak ) Ŕíkáme : 0 bum bum bum bum 6 bum bum 9… , místo bum bum  třeba tleskáme. Podstatu děti chápou, je třeba upevňovat i na slovních úlohách.  Pokud dělíme, hned zkusíme zkoušku na násobení.

Vyklizení šatních skříněk

Během jarních prázdnin budou v suterénu školy probíhat stavební práce. Proto je nezbytné, aby si žáci v pátek 15. února odnesli ze svých šatních skříněk všechny věci. Děkujeme za pochopení.

PhDr. Bc. Jana Churáčková,

ředitelka ZŠ Eden, Praha 10, Vladivostocká 6/1035

Akce v únoru

Sředa  6. 2. – první lekce plaveckého výcviku  4.a 5.hodinu

Připravte dětem do igelitky (batůžku) pantofle k vodě ( hygiena, bezpečnost), plavky – chlapcům doporučujeme klasické,

děvčatům s dlouhými vlasy plaveckou čepici, (gumičky do vlasů), ručník, mýdlo, příp. šampon, hřeben. 

Případné omluvení z plavání je třeba písemně do ŽK.  Děti nebudou zůstávat ve škole, ale půjdou s námi na bazén ( s sebou budou mít převlečení – kalhoty na TV  a obuv – pantofle k vodě). 

8. 2.  Dům čtení Ruská  – 1.-2. hodinu   (zdarma) 

          Začíná dílna čtení – v pátek nosit vlastní knihu. 

18. – 22. 2.  jarní prázdniny 

28. 2.  Divadlo na Vinohradské – O princezně , která ráčkovala       80 Kč – hrazeno ze ŠOP

 

Učební plán začátek února

Prosím rodiče, aby při kontrole ŽK nezapomněli 1x týdně na podpis. 

Zkontrolujte dětem pomůcky, které potřebujeme při vyučování.  Někteří žáci  stále něco postrádají, špatně se jim pak pracuje. 

Zkontrolujte si stav financí ve ŠOP. 

Český jazyk

Procvičování – spodoba souhlásek uprostřed a na konci slov  T – D, P- B, Z- S, Ž – Š, V- F , H – Ch.  Doplňování, diktát slov.

Některá slova je třeba si zapamatovat (  uč. str 65)

Úvod do slovních druhů – poznávání podstatných jmen, sloves, předložek (uč.  str. 76, 77) Prac. sešit s tr. 11, 23, 24)

Matematika  začínáme 2. díl – geometrie   str. 6- 9, opakujeme učivo o geometr. tvarech – čtverec, obdélník, trojúhelník , poznáváme tělesa, obalujeme krychli… Umět popsat čtverec ( je to čtyřúhelník, má všechny 4 strany stejně dlouhé, obdélník má protilehlé strany stejně dlouhé…. )  Stále opakujeme násobení a dělení 2, 3, 4, 5, 10 a sl. úlohy typu o x více, o x méně a x krát více, méně. Porozumět tomu. 

Učíme se měřit, poznáváme jednotky délky – m, dm, cm, mm,  km, délka, šířka, hloubka, jednotky  hmotnosti – kg, g, q, t, jednotky objemu – l, hl, jednotky času – hod, min, s. Přinést obrázky z letáků – co se váží, co měří…. 

Prvouka:  Učivo – Moje tělo, dokončujeme miniknížku, smysly, zdravá výživa , péče o chrup, o tělo,  nemoc, úraz, výživová pyramida