Archiv Leden, 2021

Týdenní plán 18.1. – 22.1.2021

Matematika:

Dělitelnost přirozených čísel

(Rozklad čísel na prvočinitele, největší společný dělitel, čísla soudělná a nesoudělná)

Český jazyk:

Mluvnice on-line – učebnice Čj. str. 47 a 49 – dokončení látky Kde píšeme i/y a í/ý – dom. úkol na procvičení v zadání do Teams

Sloh on-line – popis osoby – str.151

Literatura distančně – Rychlonohý Džar – Semjon Karatov: čítanka str. 109 – 113, přečíst a vypracovat úkol + zápis do sešitu – viz zadání v Teams

Anglický jazyk:

 Past simple, regular and irregular verbs (p.uč. Buňková)

Dějepis:

Egypt – dějiny země

Informatika:

šifrování – dešifrování zprávy, nevýhody šifrování

Občanská výchova:

Obrana a ochrana státu – distančně, úkol v zadání v Teams

Výtvarná Výchova:

K úkolu na literaturu nakresli jak si představuješ Mochora.

Inspirace a popis úkolu v zadání v Teams

Zeměpis:

Vnější přírodní činitelé

Fyzika:

tání

Přírodopis:

plavuně, přesličky, kapradiny

Týdenní plán 4.1. – 8.1.

Matematika:

Dělitelnost přirozených čísel

     (největší společný dělitel, nejmenší společný násobek, znaky dělitelnosti)

Český jazyk:

Mluvnice – učebnice Čj. str. 42 a 43, předpony s/se, z/ze a vz/vze, dále předložky s/se a z/ze, dom. úkol na procvičení této látky v zadání do Teams – 2/43 a 2/44

Sloh – popis – úvod + popis osoby – str.147 učebnice Čj – odkaz na úkol z literatury Marco Polo a popis

Literatura – Marco Polo – Milion, čítanka str. 96-100, přečíst a vypracovat úkol + zápis do sešitu – viz zadání v Teams

Anglický jazyk:

revision unit 2, holidays, was, were, wasn´t, weren´t (p.uč Buňková)

Where were you last week? (p.uč Svobodová)
Gramatika : Was, wasn t
 
Dějepis:
Sumerové, věda a umění Mezopotámie
 
Přírodopis:
kapradiny
Fyzika:
změna skupenství
Zeměpis:
zemětřesení, horotvorné procesy
Občanská výchova:
Úkoly státu
Informatika:
kódování a šifrování textu
Výtvarná výchova:
nakreslit návrh obrázku na titulní stránku knížky Milion od Marca Pola (souvisí s úkolem a vypracováním zadání z literatury na tento týden)